VSCodeObsidian
删除当前行cmd + shift + kcmd + d
单行注释cmd + /cmd + /
多行注释alt + shift + a
按单词块移动光标alt + ←alt + ←
复制当前行alt + shift + ↓
移动当前行alt + ↑
多光标cmd + shift + clickcmd + shift + click
光标移动至文件头cmd + ↑cmd + ↑
光标移动至文件尾cmd + ↓cmd + ↓
光标移动至段落头cmd + ←
光标移动至段落尾cmd + →