🌿 oldwinterの数字花园

search any

Search IconIcon to open search

奥卡姆剃刀

最近编辑于 Aug 20, 2022

如无必要,勿增实体。

当有数个对现象的解释同样好的猜想时,选择所作的假设最少的那一个。